خدمات کوچینگ موسسه رای مانا

همگان می توانند از خدمات “کوچینگ” بهره ببرند. اشخاص حقیقی و مدیران سازمانی با دریافت خدمات کوچینگ می توانند کیفیت زندگی و محیط کار و کیفیت روابط شخصی و حرفه ای خود را بهبود بدهند. انسان ها با دریافت خدمات کوچینگ علاوه بر توانمند شدن می توانند برای دیگران نیز یک منبع ارزشمند و در دسترس باشند. موسسه رای مانا با بهره گیری از کوچ های باصلاحیت، می تواند این خدمت را  ارائه بدهد.

کوچینگ سازمانی

تغییر رفتار فرایندی حساس و زمانبر است، بخصوص برای مدیران که سالها به شیوه های خاص خود عمل کرده اند. معمولا مدیران بدون دریافت حمایت و کمک تخصصی به سختی بتوانند رفتارهای کارآمد جدید را جایگزین رفتارهای ناکارآمد قدیمی خود کنند. از این رو توصیه می شود مدیران در کنار حضور در کارگاه های آموزشی، از کمک یک کوچ مجرب در کنار خود نیز بهره ببرند.

شیوه ارائه خدمات کوچینگ

کوچینگ با رویکرد انتخاب یک فرایند پویا و پنج مرحله ای قوی وآزمون شده است. در این فرایند پویا پس از محیط سازی به مراجع کمک می شود تا خواسته های اصلی/اهداف خود را بشناسد، کارهایی که برای آن انجام می دهد یا تا کنون انجام داده است راشناسایی کند، آنها را ارزیابی کند، بر اساس نتیجه کارهایش، سایر گزینه ها رابررسی کند و در نهایت یک برنامه عملی برای رسیدن به خواسته/هدف خود تنظیم و در جهت آن، اقدامات مشخص عملی انجام دهد و مرتب خود را ارزیابی کند.

در طی این فرایند پنج مرحله ای، کوچ از طریق فعالیت های زیر روند تغییر و فرایند کوچینگ را تسهیل می کند:

۱- استفاده از “فرصت های آموزشی” و ارائه آموزش به فرد

۲- ارائه تکلیف به فرد در پایان هر جلسه

۳- در تماس بودن با فرد در زمان های بین جلسات برای حمایت وکمک به رفع موانع

۴- معرفی منابع لازم (کتاب، جزوه،..) به فرد

۵- کمک به فرد برای تمرین کردن و تسلط یافتن بر “خود ارزیابی” به عنوان کلید تغییر.

۶- تشویق فرد و کمک به وی برای یافتن انگیزه در درون خود.

جلسه کوچینگ برای سطوح سرپرستی و مدیریت میانی

کوچینگ مهمترین نقشی است که یک مدیر راهبر باید داشته باشد تا بتواند به توسعه دیگران و سازمان کمک کند. خیلی از اوقات مدیران درگیر مسائلی هستند که برای حل آنها نیاز به کمک دارند که این مهم از طریق فرایند کوچینگ امکان پذیر است. این موضوعات می تواند شامل هدفگذاری، برنامه ریزی و سازماندهی فردی/تیمی، تصمیم گیری، مدیریت روابط انسانی، استرس شغلی، تعادل زندگی، تعارض های میان فردی یا گروهی و سایر موارد مربوطه باشد. مدیران با دریافت خدمات کوچینگ علاوه بر توانمند شدن می توانند برای دیگران نیز یک منبع ارزشمند و در دسترس باشند.

کوچ‌های رسمی موسسه رای‌ مانا

البرز منظوری

کوچ همکار

حوزه کوچینگ: زندگی، توسعه شخصی

تماس: 09981298441

دکتر نگار تبریزی

مدیر ارشد آموزش رای مانا

حوزه کوچینگ: زندگی، سازمانی

تماس: @negartabrizi

امیر پهلونژاد

عضو موسس و مدیر اجرایی رای مانا
حوزه کوچینگ: زندگی، توسعه شخصی، سازمانی
تماس: 09120993451 و 02122872189

کوچ‌های رسمی موسسه رای‌ مانا

آپامه شکوری

کوچ همکار

حوزه کوچینگ: کوچ فردی، کوچ زندگی

تماس: 09123907223

آرزو مهران

کوچ همکار

حوزه کوچینگ: توسعه فردی، سازمانی

تماس: 09127262070

مریم رامین کیا

کوچ همکار

حوزه کوچینگ: زندگی

تماس: @MaryamRaminkia