کتاب کوچینگ زندگی

برتر از دیگران بودن شرافت و بزرگ منشی نیست، بزرگ منشی راستین این است که از خود قبلی‌ات برتر باشی.

ضرب المثل هندی

دکتر علی صاحبی و امیر محمد پهلونژاد در این اثر کوشیده اند تا علاقمندان به توسعه شخصی و متخصصین این حوزه را با مفهوم کوچینگ زندگی، راه‌بری و اثر بخشی شخصی آشنا کنند. آنها با معرفی فرایندی علمی، منسجم، بهم پیوسته و کاربردی و ارائه مجموعه ای منحصر بفرد از درس و تمرین، این امکان را برای هر سطح خواننده ای فراهم کرده اند تا با مطالعه و دنبال کردن مراحل معرفی شده در این کتاب بتوانند سفر توسعه شخصی خود را آغاز یا به آن غنای بیشتری ببخشند.  در این کتاب فرایند تغییر و خودشکوفایی در سه گامِ “کشف خود”، “هدفگذاری و برنامه ریزی هوشمند” و “در حرکت ماندن به سمت موفقیت” ارائه شده است.

دکتر علی صاحبی، دارای مدرک دکترای روان شناسی بالینی و کوچ بین المللی است. ایشان مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر (موسسه آموزش تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه) و بنیانگذار شعبه موسسه ویلیام گلسر در ایران است. دکتر صاحبی ۵۳ کتاب ترجمه و تالیف نموده که از جمله آنان تمامی آثار دکتر ویلیام گلسر در حوزه تئوری انتخاب است. امیر محمد پهلونژاد دارای مدرک کارشناسی ارشد مشاوره و کوچ بین المللی است. ایشان عضو هیئت علمی موسسه بین‌المللی ویلیام گلسر است. آقای پهلونژاد در طی دو دهه گذشته به بنگاه های اقتصادی بنام ایرانی و بین المللی در حوزه مدیریت منابع انسانی و توسعه مدیران خدمات مشاوره و کوچینگ ارائه داده و کارگاه های بسیاری را در حوزه راه‌بری برای آنها اجرا کرده است.