دوره‌ اول تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه

اهداف و دست‌آوردها

در ایـن دوره آموزشـی افـراد بـا کلیـت تئـوری انتخـاب، واقعیـت درمانــی و مدیریــت راهبرانــه آشــنا مــی شــوند. تقســیم بنــدی مفاهیـم آموزشـی بـه گونـه ای انجـام شـده اسـت کـه 40 درصـد زمـان دوره بـه آمـوزش تئـوری انتخـاب، 40 درصد زمان به آموزش واقعیـت درمانـی و 20 درصـد دیگـر بـه آمـوزش مدیریـت راهبرانـه اختصـاص پیـدا کنـد. شــرکت کننــدگان بــا مفاهیــم کنتــرل، نیازهــا، دنیــای مطلــوب، دنیـای ادراکـی، مـکان مقایسـه، سیسـتم رفتـاری، ماشـین رفتـار آشـنا شـده و کارکـرد هـر کـدام از ایـن بخـش هـا در تبییـن رفتـار موجـود آدمـی را متوجـه مـی شـوند. چارت تئـوری انتخاب یکی از مفاهیم کلیدی دوره آموزش پایه اسـت که یادگیری آن اسـاس تمـام آمـوزه هـای بعـدی خواهـد بـود. شـرکت کننـدگان در دوره آمـوزش پایـه، اقـدام بـه چیدمـان پـازل چـارت در گـروه هـا کـرده تـا بـا اجـرای کار عملـی میـزان یادگیـری خـود را بـالا ببرنـد. در بخـش واقعیـت درمانـی بـه تدریـس مفهـوم رابطـه و اهمیـت آن در ارتباطـات پرداختـه مـی شـود و سـپس سـئوالات مربـوط بـه پرسشـگری بـر اسـاس دعـوت بـه مسـئولیت پذیـری بـه افـراد یـاد داده خواهد شـد. شـرکت کنندگان در این دوره تمرین های عملی بـرای یادگیـری بهتـر پرسشـگری را تمریـن خواهنـد کـرد و اجـرای فرآینـد پرسشـگری را توسـط مـدرس مشـاهده خواهنـد نمـود. افــراد در بخــش مربــوط بــه مدیریــت راهبرانــه، تفــاوت بیــن مدیریـت راهبرانـه و رئیـس مآبانـه را یـاد مـی گیرند. همچنین در ایـن بخـش مـدرس بـه اهمیـت عناصـر مدیریتـی و ویژگـی هـای یـک رئیـس و یـک راهبـر مـی پـردازد.

سرفصل‌های دوره

 • آموزش مفهوم کنترل درونی و کنترل بیرونی
 • آشنایی با کار بست های تئوری انتخاب
 • آموزش تفاوت های تئوری انتخاب با دیگر تئوریهای روانشناسی
 • آموزش اولیه چارت تئوری انتخاب
 • تمرین برای تسلط بر چارت تئوری انتخاب
 • پاسخ به سئوالات مربوط به چارت تئوری انتخاب
 • آشـنایی با واقعیت درمانی به عنوان کاربسـت تئوری انتخاب در اتاق مشـاوره
 • آشنایی با فرایند واقعیت درمانی آموزش
 • مفهوم رابطه به عنوان اساس واقعیت‌ درمانی
 • تمرین برای آشنایی با سئوالات واقعیت درمانی
 • اجرای ایفای نقش واقعیت درمانی توسط مربی
 • تمریـن ایفـای نقـش و واقعیـت درمانـی توسـط شـرکت‌کنندگان
 • آشنایی مقدماتی با مدیریت راهبرانه

بروشور دوره

زمان سه روز
فعالیت‌ها کلاس آنلاین، تمرین و تکلیف
مخاطبین عموم
ارزش ۱/۵۰۰/000 تومان
جهت ثبت نام از طریق دکمه زیر اقدام فرمایید.