کارگاه آنلاین رابطه شماره یک

کارگاه آنلاین «رابطه شماره یک» به طول ۱۳ ساعت و در پنج جلسه سه ساعته در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

طول دوره۱۳ ساعت
تاریخ۲۸-۲۱-۱۴-۷ اردیبهشت و ۴ خرداد
ساعتاز ۱۶ تا ۱۹
مربیانامیر پهلونژاد