برنامه‌های گواهینامه بین‌المللی کوچینگ انتخاب

برنامه کوچینگ انتخاب به این منظور طراحی شده است تا کوچ‌هایی را پرورش دهد که بتوانند در درجه اول به رشد و توسعه خود و سپس افراد و سازمان‌ها کمک کنند. کوچینگ همچنین، یکی از چهار نقش برجسته (مدیر، دوست، معلم و کوچ) رهبران است. مخاطبان یک کوچ در درجه اول خود شخص کوچ و سپس مراجعین، فرزندان، کارکنان، شاگردان و مدیران می‌باشند. به طور خاص، توسعه افراد (مراجعین/ کارکنان/ فرزندان/ شاگردان) تنها از طریق نقش کوچینگ یک فرد/ رهبر/ مدیر قابل دستیابی است.