دکتر علی صاحبی

ماموریت شخصی و حرفه‌ای:

جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خویشتن خویش بارویی پی افکندن، جهان را بهتر از آنچه تحویل گرفته ام، تحویل دهم. کمک به پرورش نیروی انسانی کارامد ایران زمین

حوزه‌های فعالیت:

 • اختلالات اضطرابـی
 • وسـواس
 • درمـان رابطه‌هـا (خانـواده، مدرسـه، سـازمان)
 • توسـعه سـرمایه انسـانی در سـازمان
 • کوچینـگ فـردی و سـازمانی

تحصیلات:

 • پسـت دکتری اختلالات وسـواس، دانشـکده علوم رفتاری دانشگاه سـیدنی – کلینیک اختلالات اضطرابی
 • دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه NSW استرالیا
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودکان دانشگاه تهران سال
 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

دوره‌های گذرانده شده و گواهینامه‌های حرفه‌ای دریافتی:

 • (2016) گواهینامه مربیگری زندگی (coaching life) از موسسه coaching choice آمریکا
 • (2014) گواهی شرکت در دوره فنون و روشهای اکت استیون هیز. دنور آمریکا
 • (2013) گواهی شرکت در دوره پیشرفته درمان پذیرش و تعهد راس هریس. کتابخانه نیوساتولز سیدنی
 • (2010) گواهینامه مربی ارشد واقعیت درمانی، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر باب وبلدینگ و لیندا هارشمن
 • (2009) گواهینامه مربی دورههای پایه موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر باب وبلدینگ و ویلیام گلسر.
 • (2009) گواهی شرکت در دوره پایه درمان پذیرش و تعهد راس هریس. کتابخانه نیوساتولز سیدنی
 • (2007)‌ گواهینامه واقعیت درمانی از موسسه بین المللی ویلیام گلسر
 • (2004) ‌گواهینامه طرحواره درمانی پیشرفته. جفری یانگ. انجمن بین المللی طرحواره درمانی استرالیا دانشگاه سیدنی
 • (2002) گواهینامه طرحواره درمانی مقدماتی. جفری یانگ. کنفرانس بین المللی روانشناسی. لندن
 • (1998)‌ گواهینامه هیپنوتیزم بالینی برای اختلالات اضطرابی. انجمن استرالیایی هیپنوتیزم بالینی
 • (1997) دیپلمای هیپنوتیزم بالینی زیر نظر کریستوفر کالرک. استاد دانشگاه نیوسات ولز سیدنی
 • (1996) گواهینامه دوره سه ماهه روشهای عقالنی عاطفی آلبرت الیس. نیویورک

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای:

 • عضو انجمن روانشناسی استرالیا – APS
 • عضو کالج روانشناسی بالینی استرالیا – Psychologist Clinical of Colleague APS
 • مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر
 • مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر استرالیا
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • عضو سازمان نظام روانشناسی استرالیا – Ahpra
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

سوابق و تجـربه‌های کاری:

 • 28 سـال سـابقه کار بـه عنـوان یک روانشـناس بالینی در زمینه ارزیابی، مشـاوره، روان درمانـی، گروه درمانی آمـوزش، نظارت، و پژوهش
 • (1398 تا 1390) .آمـوزش کاربسـت تئـوری انتخـاب در زندگـی، مدرسـه و سـازمان بـه مدیـران کارخانـه جـات سـیمان کشـور / شـرکت آتیـه روشـن / مدرسـه مفیـد / مدرسـه رهیـار / بانـک سـامان / دفتـر امـور زنـان وزارت نفـت / کارکنـان وزارت نفـت در اسـتان هـای ایلام، خراسـان، خوزسـتان، عسـلویه/ شـرکت دارویـی نوارسـیس / شـرکت دارویـی عبیـدی و ..
 • (1390) مدیر مسئول موسسه روانشناسی پارس. سیدنی
 • (1385 تا 1390) .درمانگر ارشد کلینیک خانواده وابسته به دانشگاه سیدنی. بیمارستان وست مید. سیدنی
 • (1387) تاسـیس موسسـه واقعیـت درمانـی ایـران )موسسـه ویلیـام گلسـر – ایـران(و ارائه تمـام آموزشهای سـطح یـک تـا پنجـم تئـوری انتخـاب، واقعیـت درمانـی و مدیریـت راهبرانـه بـرای متخصصین حوزه سلامت روان، معلمـان و مدیران سـازمانی
 • (1384 تا 1377) استادیار روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

کتاب‌ها:

 • بپا خاستن برای انسانیت
 • کوچینگ زندگی
 • آشـنایی با وسـواس و شـیوه‌های رهایی از آن
 • احسـاس ارزشـمندی و راههای تقویت آن
 • اراده به خردورزی کتــاب هــا
 • ازدواج بـدون شکسـت
 • انسـان و انتخـاب دشـوار
 • دیـدن دگرآمـوز
 • شـنیدن دگـر آمـوز
 • خـرد راهبـری خـود و دیگـران
 • بررسـی روانشـناختی خودکامگـی
 • بـه پـا خاسـتن بـرای انسـانیت
 • پـدر، مـادر کمـی هـم بـه مـن گـوش کنیـد
 • تمثیـل درمانگـری
 • تئـوری انتخـاب
 • تئـوری انتخاب در اتاق مشـاوره
 • تئـوری انتخاب در مدرسـه
 • تقویت اعتماد به نفس زمینه شـکوفایی شـخصیت
 • تئوری انتخاب و مدیریت زندگی
 • هشـت درس بـرای ازدواج شـادتر
 • دعـوت بـه مسـئولیت پذیـری
 • راهنمـای آمـوزش آرام سـازی روانـی
 • روانشناسـی موفقیـت در کنکـور
 • روش تحقیـق در روانشناسـی بالینـی
 • زندگـی در صـدف خویـش گهـر سـاختن اسـت
 • شـناختی درمانـی اختلاالت شـخصیت: رویکـرد طرحـواره محـور . شـناخت درمانی گروهی
 • عشـق چیسـت
 • قصـه درمانـی
 • کاربـرد تحلیـل رویـا در روان درمانـی
 • ماییـم کـه اصـل شـادی و کان غمیـم
 • مدرسـه کیفـی
 • مدیریـت اضطـراب
 • مدیریـت بـدون زور و اجبـار
 • مسـئولیت پذیـری فضیلـت گمشـده در خانـه
 • مدرسـه و اجتمـاع
 • واقعیـت درمانـی در قـرن بیسـت و یکـم
 • هـر دانـش آمـوزی مـی توانـد موفـق باشـد
 • واقعیـت درمانـی
 • روشهـا و فنـون مطالعـه موثـر
 • ذهـن آ گاهـی در رفتارهـای اعتیـادآور
 • سـیلی واقعیـت
 • تلـه شـادمانی
 • از ذهـن خـود خـارج شـو و بـه زندگـی بپـرداز
 • تلـه شـادمانی مصـو
 • هایـی از چاقـی بـا رویکـرد مبتنـی بـر پذیـرش و تعهـد
 • تئـوری انتخـاب مصـور
 • از ذهـن خـود خـارج شـو و بـه زندگـی بپـرداز نوجـوان
 • رقصیـدن بـا آهنـگ زندگـی و نـه بـا آهنـگ خشـم
 • مدیریـت راهبرانه با تئـوری انتخـاب
 • کاهـش وزن با تئوری انتخـاب؛ زندگـی بـه شـیوه بـزرگان
 • واژگان روانشناسـی

‌توانمنــدی‌های فردی:

یکپارچگی، گشودگی، تاب آوری، خوش بینی، امید، کارآمدی

مهارت‌ها:

پایداری و پشتکار، سرزندگی، ابراز و دریافت عشق و محبت ، شوخ طبعی و عشق به یادگیری

علایق شخصی:

فوتبال، سفر، رمان و داستان، شعر و ادبیات، کوهنوردی و طبیعت گردی

سایر:

(2019) سخنرانی در بیست و سومین کنفرانس روانشناسی پزشکی مالزی
(2019)‌ سخنرانی تداکس امید در شهر مشهد
(2017) سخنرانی تداکس در شهر کیش
(2016) سخنران در اولین کنگره جهانی انجمن جهانی روانپزشکی، نشست منطقهای
(2016) سخنران کلیدی کنفرانس ملی موسسه ویلیام گلسر استرالیا – برندپین استرالیا
(2007) سخنران کلیدی دوازدهمین کنفرانس بین المللی موسسه بین المللی ویلیام گلسر – لس انجلس آمریکا
(1397) سخنران اولین سمپوزیوم روانپزشکی پویا

شماره تماس: 02188663515