دکتر علی صاحبی

ماموریت شخصی و حرفه‌ای:

جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خویشتن خویش بارویی پی افکندن، جهان را بهتر از آنچه تحویل گرفته ام، تحویل دهم. کمک به پرورش نیروی انسانی کارامد ایران زمین

حوزه‌های فعالیت:

 • اختلالات اضطرابـی
 • وسـواس
 • درمـان رابطه‌هـا (خانـواده، مدرسـه، سـازمان)
 • توسـعه سـرمایه انسـانی در سـازمان
 • کوچینـگ فـردی و سـازمانی

تحصیلات:

 • پسـت دکتری اختلالات وسـواس، دانشـکده علوم رفتاری دانشگاه سـیدنی – کلینیک اختلالات اضطرابی
 • دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه NSW استرالیا
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودکان دانشگاه تهران سال
 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

دوره‌های گذرانده شده و گواهینامه‌های حرفه‌ای دریافتی:

 • (2016) گواهینامه مربیگری زندگی (coaching life) از موسسه coaching choice آمریکا
 • (2014) گواهی شرکت در دوره فنون و روشهای اکت استیون هیز. دنور آمریکا
 • (2013) گواهی شرکت در دوره پیشرفته درمان پذیرش و تعهد راس هریس. کتابخانه نیوساتولز سیدنی
 • (2010) گواهینامه مربی ارشد واقعیت درمانی، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر باب وبلدینگ و لیندا هارشمن
 • (2009) گواهینامه مربی دورههای پایه موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر باب وبلدینگ و ویلیام گلسر.
 • (2009) گواهی شرکت در دوره پایه درمان پذیرش و تعهد راس هریس. کتابخانه نیوساتولز سیدنی
 • (2007)‌ گواهینامه واقعیت درمانی از موسسه بین المللی ویلیام گلسر
 • (2004) ‌گواهینامه طرحواره درمانی پیشرفته. جفری یانگ. انجمن بین المللی طرحواره درمانی استرالیا دانشگاه سیدنی
 • (2002) گواهینامه طرحواره درمانی مقدماتی. جفری یانگ. کنفرانس بین المللی روانشناسی. لندن
 • (1998)‌ گواهینامه هیپنوتیزم بالینی برای اختلالات اضطرابی. انجمن استرالیایی هیپنوتیزم بالینی
 • (1997) دیپلمای هیپنوتیزم بالینی زیر نظر کریستوفر کالرک. استاد دانشگاه نیوسات ولز سیدنی
 • (1996) گواهینامه دوره سه ماهه روشهای عقالنی عاطفی آلبرت الیس. نیویورک

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای:

 • عضو انجمن روانشناسی استرالیا – APS
 • عضو کالج روانشناسی بالینی استرالیا – Psychologist Clinical of Colleague APS
 • مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر
 • مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر استرالیا
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • عضو سازمان نظام روانشناسی استرالیا – Ahpra
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

سوابق و تجـربه‌های کاری:

 • 28 سـال سـابقه کار بـه عنـوان یک روانشـناس بالینی در زمینه ارزیابی، مشـاوره، روان درمانـی، گروه درمانی آمـوزش، نظارت، و پژوهش
 • (1398 تا 1390) .آمـوزش کاربسـت تئـوری انتخـاب در زندگـی، مدرسـه و سـازمان بـه مدیـران کارخانـه جـات سـیمان کشـور / شـرکت آتیـه روشـن / مدرسـه مفیـد / مدرسـه رهیـار / بانـک سـامان / دفتـر امـور زنـان وزارت نفـت / کارکنـان وزارت نفـت در اسـتان هـای ایلام، خراسـان، خوزسـتان، عسـلویه/ شـرکت دارویـی نوارسـیس / شـرکت دارویـی عبیـدی و ..
 • (1390) مدیر مسئول موسسه روانشناسی پارس. سیدنی
 • (1385 تا 1390) .درمانگر ارشد کلینیک خانواده وابسته به دانشگاه سیدنی. بیمارستان وست مید. سیدنی
 • (1387) تاسـیس موسسـه واقعیـت درمانـی ایـران )موسسـه ویلیـام گلسـر – ایـران(و ارائه تمـام آموزشهای سـطح یـک تـا پنجـم تئـوری انتخـاب، واقعیـت درمانـی و مدیریـت راهبرانـه بـرای متخصصین حوزه سلامت روان، معلمـان و مدیران سـازمانی
 • (1384 تا 1377) استادیار روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

کتاب‌ها:

 • بپا خاستن برای انسانیت
 • کوچینگ زندگی
 • آشـنایی با وسـواس و شـیوه‌های رهایی از آن
 • احسـاس ارزشـمندی و راههای تقویت آن
 • اراده به خردورزی کتــاب هــا
 • ازدواج بـدون شکسـت
 • انسـان و انتخـاب دشـوار
 • دیـدن دگرآمـوز
 • شـنیدن دگـر آمـوز
 • خـرد راهبـری خـود و دیگـران
 • بررسـی روانشـناختی خودکامگـی
 • بـه پـا خاسـتن بـرای انسـانیت
 • پـدر، مـادر کمـی هـم بـه مـن گـوش کنیـد
 • تمثیـل درمانگـری
 • تئـوری انتخـاب
 • تئـوری انتخاب در اتاق مشـاوره
 • تئـوری انتخاب در مدرسـه
 • تقویت اعتماد به نفس زمینه شـکوفایی شـخصیت
 • تئوری انتخاب و مدیریت زندگی
 • هشـت درس بـرای ازدواج شـادتر
 • دعـوت بـه مسـئولیت پذیـری
 • راهنمـای آمـوزش آرام سـازی روانـی
 • روانشناسـی موفقیـت در کنکـور
 • روش تحقیـق در روانشناسـی بالینـی
 • زندگـی در صـدف خویـش گهـر سـاختن اسـت
 • شـناختی درمانـی اختلاالت شـخصیت: رویکـرد طرحـواره محـور . شـناخت درمانی گروهی
 • عشـق چیسـت
 • قصـه درمانـی
 • کاربـرد تحلیـل رویـا در روان درمانـی
 • ماییـم کـه اصـل شـادی و کان غمیـم
 • مدرسـه کیفـی
 • مدیریـت اضطـراب
 • مدیریـت بـدون زور و اجبـار
 • مسـئولیت پذیـری فضیلـت گمشـده در خانـه
 • مدرسـه و اجتمـاع
 • واقعیـت درمانـی در قـرن بیسـت و یکـم
 • هـر دانـش آمـوزی مـی توانـد موفـق باشـد
 • واقعیـت درمانـی
 • روشهـا و فنـون مطالعـه موثـر
 • ذهـن آ گاهـی در رفتارهـای اعتیـادآور
 • سـیلی واقعیـت
 • تلـه شـادمانی
 • از ذهـن خـود خـارج شـو و بـه زندگـی بپـرداز
 • تلـه شـادمانی مصـو
 • هایـی از چاقـی بـا رویکـرد مبتنـی بـر پذیـرش و تعهـد
 • تئـوری انتخـاب مصـور
 • از ذهـن خـود خـارج شـو و بـه زندگـی بپـرداز نوجـوان
 • رقصیـدن بـا آهنـگ زندگـی و نـه بـا آهنـگ خشـم
 • مدیریـت راهبرانه با تئـوری انتخـاب
 • کاهـش وزن با تئوری انتخـاب؛ زندگـی بـه شـیوه بـزرگان
 • واژگان روانشناسـی

‌توانمنــدی‌های فردی:

یکپارچگی، گشودگی، تاب آوری، خوش بینی، امید، کارآمدی

مهارت‌ها:

پایداری و پشتکار، سرزندگی، ابراز و دریافت عشق و محبت ، شوخ طبعی و عشق به یادگیری

علایق شخصی:

فوتبال، سفر، رمان و داستان، شعر و ادبیات، کوهنوردی و طبیعت گردی

سایر:

 • (2019) سخنرانی در بیست و سومین کنفرانس روانشناسی پزشکی مالزی
 • (2019)‌ سخنرانی تداکس امید در شهر مشهد
 • (2017) سخنرانی تداکس در شهر کیش
 • (2016) سخنران در اولین کنگره جهانی انجمن جهانی روانپزشکی، نشست منطقهای
 • (2016) سخنران کلیدی کنفرانس ملی موسسه ویلیام گلسر استرالیا – برندپین استرالیا
 • (2007) سخنران کلیدی دوازدهمین کنفرانس بین المللی موسسه بین المللی ویلیام گلسر – لس انجلس آمریکا
 • (1397) سخنران اولین سمپوزیوم روانپزشکی پویا
شماره تماس: 02188663515