خانه > آموزش عمومی

آموزش دوره‌های رسمی تئوری انتخاب، ‌واقعیت درمانی و مدیریت راه‌برانه!

روانشناسی کنترل درونیِ تئوری انتخاب، یک رویکرد کاملا علمی (مغز-محور) است که کاربست‌های عملی فراوانی در زندگی، حرفه مشاوره، مدیریت نیروهای انسانی و کوچینگ دارد. مهمترین کاربست آن در بهبود رابطه‌های انسانی است. از آنجایی که اعضای هیئت علمی و دپارتمان آموزش رای‌مانا، همگی از اعضای هیئت علمی موسسه بین‌المللی ویلیام گلسر نیز هستند، در کنار سایر فعالیت‌های آموزشی خود در حوزه کوچینگ،‌ دوره‌های رسمی آموزشِ تئوری انتخاب،‌ واقعیت درمانی و مدیریت راه‌برانه را نیز به متخصصین و عموم علاقمندان آموزش می‌دهند.!

دوره ها

دوره اول تئوری انتخاب و واقعیت‌درمانی (دوره فشرده پایه) به دلیل ماهیت بسیار ویژه‌ای که دارد، بخصوص در بحث بهبود رابطه با خود و دیگران، همیشه مورد استقبال طیف وسیعی از عموم علاقمندان بوده است. افراد غیر‌روانشناس و غیر‌مشاور به این دلیل در این دوره و حتی در دوره دوم شرکت می‌کنند که با یک «شیوه جدید تفکر و زندگی» آشنا شوند تا بتوانند روابط، خود و زندگی خود را موثرتر مدیریت کنند و به سمت داشتن یک زندگی خوب،‌ خوش و مسئولانه حرکت کنند. ما همیشه بازخوردهای بسیار مثبت و زیبایی از شرکت‌کنند‌گان در این دوره‌ها دریافت کرده‌ایم و تقریبا همگی گواهی داده‌اند که این دوره‌ها نقش اساسی در شیوه تفکر، شادمانی و اثربخشی‌شان در روابط انسانی، زندگی و کار داشته است.

مدل توسعه

دوره اول تئوری انتخاب و واقعیت‌درمانی (دوره فشرده پایه) به دلیل ماهیت بسیار ویژه‌ای که دارد، بخصوص در بحث بهبود رابطه با خود و دیگران، همیشه مورد استقبال طیف وسیعی از عموم علاقمندان بوده است. افراد غیر‌روانشناس و غیر‌مشاور به این دلیل در این دوره و حتی در دوره دوم شرکت می‌کنند که با یک «شیوه جدید تفکر و زندگی» آشنا شوند تا بتوانند روابط، خود و زندگی خود را موثرتر مدیریت کنند و به سمت داشتن یک زندگی خوب،‌ خوش و مسئولانه حرکت کنند. ما همیشه بازخوردهای بسیار مثبت و زیبایی از شرکت‌کنند‌گان در این دوره‌ها دریافت کرده‌ایم و تقریبا همگی گواهی داده‌اند که این دوره‌ها نقش اساسی در شیوه تفکر، شادمانی و اثربخشی‌شان در روابط انسانی، زندگی و کار داشته است!

raimana information