خانه > برنامه‌های پرورش کوچ زندگی

برنامه‌های پرورش کوچ زندگی

برنامه‌های پرورش کوچ زندگی

کوچینگ زندگی، فرایندی است (ترجیحاً با تکیه به یک نظریه علمی روان‌شناختی) که فرد (یا گروه) در طی آن با حمایت و هدایت کوچ و در محیطی مثبت و سازنده، خودش را می‌شناسد و کشف می‌کند، توسعه و رشد پیدا می‌کند و در مسیر رسیدن به اهداف شخصی یا حرفه‌ای تعیین شده‌اش به شکلی علمی حرکت می‌کند. فرد در طی این فرایند می‌تواند توانمندی‌ها، علائق، منابع، ارزش‌ها، چشم‌انداز و ماموریتش را کشف، شناسایی، انتخاب و تعیین ‌کند و با توسعه خود به سمت شادکامی،‌ نیک‌زیستی و شکوفایی قدم بردارد و زندگی معنادار و لذتبخشی را برای خود خلق کند.

برنامه‌های پرورش کوچ زندگی

کوچینگ زندگی فرایندی است که فرد با حمایت کوچ می‌تواند به مدیریت و سازماندهی شخصی برسد، در دوراهی‌های زندگی تصمیم‌های مناسبی بگیرد و زندگی متعادل،‌ همه جانبه و شادمان‌تری را تجربه کند. کوچ زندگی در این مسیر به مراجع کمک می‌کند تا فرایند «رهاسازی پتانسیل درونی» سرعت بگیرد و به مراجع خود کمک می‌کند تا عملکرد بهینه‌ای داشته باشد و به بهترین نسخه خود تبدیل شود. برنامه‌های پرورش کوچ زندگی رای‌مانا در حال حاضر مبتنی بر دو نظریه؛ تئوری انتخاب و روان‌شناسی مثبت ارائه می‌شود. این برنامه‌ها شامل کوچینگ انتخاب و کوچینگ مثبت است.

raimana information