خانه > برنامه‌های گواهینامه بین‌المللی کوچینگ انتخاب

برنامه بین‌المللی پرورش کوچ

کوچینگ انتخاب
در کوچینگ انتخاب از مفاهیم نظریه انتخاب ویلیام گلسر استفاده می‌شود. کوچینگ انتخاب بر نیازهای اساسی ژنتیک، مسئولیت‌پذیری، پذیرش واقعیت، رابطه‌سازی و خودارزیابی تاکید دارد. در کوچینگ انتخاب شما بر اساس مدل WDEP با مراجع خود پیش می‌روید.
raimana information

وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ انتخاب

وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ انتخاب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارد!
ﻣﺪﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻐﺰ اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻐﺰ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روان‌شناسی مثبت و ﺗﺌﻮری اﻧﺘﺨﺎب و نظریه خود-تعیین‌گری اﺳﺖ، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در این رویکرد ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﺪون، روشﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮایﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ
راﺑﻄﻪ- ﻣﺤﻮر راهﺑﺮی ﻫﻨﺮ اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪﻫﺎ ﺑه ﻨﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرا و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راهﺑﺮ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ ﮐﻮچ و در ﺑﺴﺘﺮی از رواﺑﻂ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﭙﺮدازﯾﺪ
ﻣﺮاﺟﻊ - ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮچ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آن‌ها را ﻣﯽﮐﺎوﯾﺪ و ﺑﻪ آن‌ها ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎﯾﺸﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
راه ﺣﻞ- ﻣﺤﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ روی ﻣﺸـﮑﻞ ﻧﯿﺴـﺖ. ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه‌ﺣﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻤﺎم راهﻫـﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ. اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻫﻤﻮاره ﺑـﺎﻋـﺚاﯾﺠـﺎد اﻧﺮژی و ﻣﺜﺒـﺖ اﻧـﺪﯾﺸــــــﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺷﻮد

وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ انتخاب

وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ انتخاب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارد!
ﮐﯿﻔﯿﺖ- ﻣﺤﻮر ﻣـﺎ از اﺻــــــﻮل و ﻣﻌﯿـﺎرﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾـﺖ ﮐﯿﻔﯿـﺖ، ﮐـﺎر ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷــــــﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮاﺳـــــﺎس آﻣﻮزهﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ادوارد دﻣﯿﻨﮓ و وﯾﻠﯿﺎم ﮔلسر اﺳـــــﺖ، ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. دراﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷــــﯽ ﺗﻮﺳــــﻂ ﻣﺘﺨﺼــــﺼــــﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ دراﯾﻦ ﺣﻮزه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ، ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ درﯾﭽﻪای ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﺪه اﺳــﺖ. ﺷــﻤﺎ ﺑه‌ﻌﻨﻮان ﮐﻮچ در ﻣﺮﺣﻠـﻪای ازاﯾﻦ ﻣـﺪل، آﻣﻮزش ﺧﻮد-ارزﯾـﺎﺑﯽ را ﺑـﻪ اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﻫـﺪاﯾـﺖ آن‌ها را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﯾﺪ، ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ

وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ انتخاب

وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ انتخاب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارد!
ﻓﺮاﯾﻨﺪ- ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. دراﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺷﺨﺼﯽ واﮔﺬار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽﮔﺎمﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ، از ﻧﻘﺸﻪ راه واﺿﺢ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف و آﻧﭽﻪ‌ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ، آﮔﺎﻫﯿﻢ. اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪِ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮچ و ﻣﺮاﺟﻊ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدﺷﺎن، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ . ﺷﻤﺎ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﮐﻮچ ﻣﯿاﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﻮﯾﺎ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻮد را در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ و او را در اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎری ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻧﯿﺰﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷـﻤﺎ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﮐﻮچ ﻣﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 • ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ پایه (۷ ﻣﺎه)
 • گواهینامه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (٩ ﻣﺎه)
 • ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ زندگی (سطح اولِ حرفه‌ای) (۱۲ ماه)

رایﻣﺎﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ انتخاب ﻣﻮﺳﺴﻪ Choice of Academy آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری دراﯾﺮان اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻢ ﮐﯿﻢ اوﻟﻮر (Kim Olver) ﻣﺮﺑﯽ ارﺷﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﮔﻠﺴﺮ و ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﮔﻠﺴﺮ، ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﻮﺳﺲ Choice of Academy اﺳﺖ.

هدف اصلی این دوره ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ. برخی از مهمترین مفاهیم این دوره شامل موارد زیر است:

 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ زﻧﺪﮔﯽ
 • ﺗﻔﺎوت ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﻣﺸﺎوره
 • ﻣﻬﺎرت‌های ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر: اﻓﺮاد ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 • روش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ادراﮐﺎت اﻓﺮاد
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﻓﺮاد
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ارزشﻫﺎی اﻓﺮاد

ادامه دروس و مفاهیم

 • ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ
 • ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و دورﻧﻤﺎی زﻧﺪﮔﯽ
 • روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺪف ﭼﯿﻨﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﺮح ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف
 • ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ﺳﻘﺮاﻃﯽ
 • راﻫﻬﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻌﺎدل
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻧﮕﺮش (ﻃﺮز ﻓﮑﺮ) و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ اﯾﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﭘﻮﯾﺎ
 • ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻓﮑﺎر ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاش و ﺷﯿﻮه‌ﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن‌ها
 • ﻓﺮاﯾﻨﺪ مداخله ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ
 • تمرین فرایند کوچینگ

روش اجرای برنامه‌ گواهینامه بین‌المللی کوچینگ رای‌مانا

پس از احراز صلاحیت فردِ درخواست کننده برای ورود به برنامه و نهایی شدن ثبت‌نام او، دانشپذیر با استفاده از کد عبور خود می‌تواند وارد فضای اختصاصی و استاندارد آموزشی برنامه شود. او در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌تواند ماژول آموزشی با دقت طراحی شدهٔ مربوطه را که شامل متن، ویدئو، اسلاید و درسنامه‌های صوتی است را مطالعه کند و بگذراند و تکالیف را پس از انجام دادن بارگذاری کند. هر دانشپذیر در زمان تعیین شده، هر ماژول را با در نظر گرفتن استانداردهای کیفی مورد نظر به پایان می‌رساند و  پس از انجام ارزشیابی مربوطه، وارد ماژول بعدی می‌شود.

روش اجرای برنامه‌ گواهینامه بین‌المللی کوچینگ رای‌مانا

دانشپذیران در حین برنامه به گروه‌های اجتماعی اختصاصی و عمومی داخل برنامه دسترسی دارند که می‌توانند درباره موضوعات مربوط به دوره با یکدیگر همفکری و تعامل کنند. همچنین، دانشپذیران در حین دوره، هر دو هفته یک بار می‌توانند در جلسات رفع اشکال سوپرویژن گروهی شرکت کنند. دانشپذیران در طی هر ماژول می‌توانند از جلسات خصوصی با سوپروایزر خود نیز برخوردار باشند. دانشپذیران برای اتمام موفقیت آمیز برنامه، باید ارزشیابی‌هایی را در طی برنامه تکمیل و آزمون‌های عملی پایانی برنامه را با موفقیت پشت سر بگذراند تا بتوانند مدرک بین‌المللی را دریافت کنند.

raimana information