کوچینگ گروهی –  سطح اول

کوچینگ چیست؟

کوچینگ، فرایندی است که فرد (یا گروه) در طی آن با حمایت و هدایت کوچ و در محیطی مثبت و سازنده، خودش را می‌شناسد و کشف می‌کند، توسعه و رشد پیدا می‌کند، و در مسیر رسیدن به اهداف شخصی یا حرفه‌ای تعیین شده‌اش به شکلی علمی حرکت می‌کند. فرد در طی این فرایند می‌تواند توانمندی‌ها، علائق، منابع، ارزش‌ها، چشم‌انداز و ماموریتش را کشف، شناسایی، انتخاب و تعیین ‌کند، و با توسعه خود به سمت شادکامی،‌ نیک‌زیستی و شکوفایی قدم بردارد.

کوچینگ فرایندی است که فرد با حمایت کوچ می‌تواند به مدیریت و سازماندهی شخصی برسد، در دوراهی‌های زندگی تصمیم‌های مناسبی بگیرد و زندگی متعادل،‌ همه جانبه و شادمان‌تری را تجربه کند. کوچینگ به صورت فردی و گروهی، و برای همه افراد انجام می‌شود. کوچینگ در کوتاه‌ترین تعریفش یعنی «رهاسازی پتانسیل درونی فرد» یا «کمک کردن به انسان‌ها برای آن‌که به بهترین نسخه خود تبدیل شوند.»

کوچینگ گروهی چیست؟

کوچینگ گروهی برای تعداد مشخص و محدودی از افراد که هدف مشترکی دارند انجام می‌شود. گروه مانند جامعه کوچکی است که انسان‌های متفاوت با هدفی مشترک (برای مثال رشد و توسعه شخصی) گرد هم می‌آیند تا در کنار یکدیگر بیاموزند و رشد کنند.

کوچینگ گروهی، به دلیل فضای تعاملی و حمایت سایر اعضا، فرصت‌های توسعه‌ای و یادگیری منحصر به‌فردی را در اختیار همه اعضا گروه قرار می‌دهد. علاوه بر آن، حمایت و حضور سرپرست گروه (کوچ) به عنوان یک تسهیل‌گر و هدایت‌کننده نیز باعث افزایش توسعه و رشد اعضا می‌شود.

کوچینگ گروهی مناسب افرادی است که در زندگی دارای عملکرد مناسبی بوده و دارای مشکلات روانشناختی عمیق نیستند، بلکه تمرکزشان بر کشفِ خود (خودشناسی) و یادگیری بیشتر برای رسیدن به عملکردهای بالاتر و خلق زندگی مطلوب‌تر است.

هدف این گروه

اهداف گروه تشکیل شده این است که به اعضا کمک شود تا:

 • از طریق کشف/انتخاب ارزش‌ها و اصول شخصی و کشف توانمندی‌های درونی به شناخت کامل‌تری از خود برسند.
 • هویت انتخابی خود را زندگی کنند.
 • برای خود چشم‌انداز و ماموریتی شخصی تدوین کنند.
 • برای زندگی خود معنایی بیابند.
 • اهداف درونی، اصیل و همه جانبه‌ای برای خود انتخاب کنند.

این گروه برای چه افرادی مناسب است؟

این گروه برای افراد بالغی مناسب است که در زندگی خود، متعهدانه به دنبال موارد زیر هستند:

 • با ابعاد و زندگی درونی خود بیشتر آشنا شوند.
 • هویت خود را بشناسند و هویت جدیدی برای خود خلق کنند.
 • افق زندگی خود را ترسیم کنند و علت وجود و حضور خود در این دنیا را پیدا کنند.
 • معنای زندگی خود را بیابند یا به آن عمق بیشتری ببخشند.
 • به سمت زندگی همه‌جانبه قدم بردارند.
 • هدفمندی و عملگرایی را تمرین کنند.
 • در زندگی به احساس کنترل و رضایت بیشتری برسند.

شیوه انتخاب اعضا و مختصات گروه

ابتدا متقاضیانِ حضور در این گروه، درخواست خود را ارسال می‌کنند و پس از بررسی اولیه، برای مصاحبه نهایی دعوت می‌شوند. مصاحبه به منظور بررسی انگیزه و تعهد افراد برای حضور در گروه انجام می‌شود. مختصات این دورهِ کوچینگ گروهی به شرح زیر است:

تعداد جلسات۱۰ جلسه- هر جلسه ۲.۵ ساعت
طول دوره۱۰ هفته (حدود سه ماه)- هفته‌ای یک جلسه
تعداد نفرات گروه۱۲ نفر
نوع گروهبسته (نفرات انتخاب شده و گروه در پایان جلسه دهم تمام می‌شود)
نوع ورود افراد به گروهاز طریق مصاحبه انتخاب می‌شوند.

بروشور دوره

زمان 10 جلسه - ۲.۵ ساعته
از 1۷ مهر 1400
روزهای شنبه از ساعت 1۸ تا ۲0:۳0
مخاطبین همه سطوح
ارزش ۲،۵00،000 هزار تومان
علاقمنـدان بـه شـرکت در ایـن برنامـه، لطفـا از طریـق ارسـال پیـام در واتــساپ بــه شــماره موبایــل ۳4۵۱ 099 09۱2 در مصاحبــه ارزیابــی بـرای عضویـت در گـروه ثبت‌نـام نماینـد. نحــوه پرداخــت ارزش برنامــه، پــس از مصاحبــه بــه افــراد انتخــاب شــده بــرای گــروه اعــلام خواهــد شــد.