ذهن بیدار (مقدماتی)

اهداف و دست‌آوردها

آیا شما نیز با آشفتگی ذهنی زندگی می کنید نگران آینده هستید و برای گذشته خود را سرزنش می کنید ؟ آیا شما هم از آن دسته افراد هستید که هنگام انجام کارها، تمرکز خود را از دست می‌دهید؟ استرس دارید و نمی توانید از لحظه ی حال لذت ببرید؟ آیا دوست دارید سرعت خود را کم کنید؟ احساســات چالــش انگیــز خــود را بپذیریــد و بهتــر مدیریــت کنیــد؟

شما از طریق آموزش ذهن آگاهی، متوجه می‌شوید که چگونه می‌توانید در لحظه کنونی به شکلی لذت‌بخش زندگی کنید به جای اینکه با نگرانی در مورد گذشته یا نگرانی برای آینده «بودن در لحظه اکنون» را از دست بدهید.ذهن آگاهی به شما نشان می‌دهد که چگونه در این لحظه به روشی هوشیارانه همراه با توجه و تمرکز زندگی کنید.

در کارگاه “ذهن بیدار” شما با آشنایی از عملکرد مغز و آموزش تکنیکهای عملی توجه و تمرکز و ذهن آگاهی می توانید مهارت های ذهنی خود را تقویت کرده و عملکرد آن را ارتقاء دهید افسار ذهن خود را بدست بگیرید و او را در جهت اهداف خود هدایت کنید.   

سرفصل‌های دوره

بخش اول:

-پرسشنامه 5 وجهی توجه آگاهی

نگاهی به علم انعطاف پذیری عصبی و تغییر ساختار فیزیکی مغز با تمرینات توجه آگاهی

بخش دوم:

– 3 مولفه تغییر

بخش سوم:

تکنیک های توجه آگاهی

بروشور دوره

مربیان:

زمان یک جلسه ۳ ساعته
۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ الی ۲۰
فعالیت‌ها خودارزیابی، تمرین، کاربرگ
مخاطبین عموم
ارزش ۱۸۰/۰۰۰ تومان
جهت ثبت نام لطفا ارزش دوره را به شماره کارت ۶۲۱۹۸۶۱۰۲۳۲۱۸۷۵۲ به نام آپامه شکوری واریز کرده و فیش آن را به شماره 09120993451 ارسال کنید.